سبد خرید

مبانی برنامه نویسی - نوری آکادمی

آموزش لامبدا فانکشن در برنامه نویسی کاتلین با 9 گام!

آموزش لامبدا فانکشن در برنامه نویسی کاتلین با 9 گام!

null safety چیست؟ null safety در کاتلین

null safety چیست؟ null safety در کاتلین

توی این دسته از مطالب، اصول و مبانی برنامه نویسی کاتلین و جاوا قرار میگیرن.
درواقع مطالبی که محدود به هیچ SDK خاصی نیستند.

شروع جشنواره نوروزی 1402

یک میلیون تومان تخفیف